Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden impower People Bedrijfs Adviseur | Coach


Impower People is een eenmaanszaak en wordt gerund door Irene Knols. Impower People is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77351851.

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Impower People partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.3 Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Impower People uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdracht of het aanbod is schriftelijk bevestigd en ondertekend ontvangen door Impower People;
2.2 Van de voorwaarde in artikel 2.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij Impower People
2.3 Een mondeling gemaakte afspraak zal door Impower People schriftelijk worden bevestigd.
2.4 De looptijd van een opdracht is afhankelijk van het type opdracht.
2.5 De opdracht kan zijn een adviestraject of  spreekopdracht. Deze opdrachten kunnen variëren van een dag tot enkele weken.
2.6 De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Impower People zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Impower People is slechts aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.
3.3 Impower People kan niet aan haar offerte of prijsopgave worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Eveneens heeft Impower People het recht om binnen de termijn, zoals bedoeld in artikel 3.5 Prijswijzigingen van producten of diensten door te voeren.
3.6 De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.7 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte of prijsopgave opgenomen aanbod, dan is Impower People daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Impower Peopleanders aangeeft.
3.8 Offertes of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1.Client zal Impower People steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Impower People verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Impower People bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Impower People neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Impower People zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Impower People bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Impower People het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Impower People in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Impower People.
6.3 Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Impower People een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Impower People bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht (zoals adviestraject, coaching, training of lezing). Betaling is op een door Impower People  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
8.2 Als de opdrachtgever de betaaltermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.3 Door Impower People   zal eerst een herinnering tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen de in de herinnering gestelde termijn alsnog niet aan de betaalverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
8.4 Eventuele gerechtelijke incasso- en executiekosten zullen ook op de opdrachtgever worden verhaald.
8.5 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Impower People  het recht de opdracht te stoppen. Dit betekent niet dat daarmee de betalingsverplichting wordt opgeschort.
8.6 Eventuele bezwaren of klachten tegen de hoogte van de factuur moeten meteen maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering, op straffe van verval, worden gemeld bij Impower People  Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Annulerings voorwaarden en uitsluiting ontbinding

9.1 Opdrachtgever heeft het recht een opdracht enkel schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Impower People, heeft dan het recht om eventuele schadevergoeding en 100% annuleringskosten te eisen.
9.2 Impower People, heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht dan wel er sprake is van overmacht aan haar zijde.
9.3 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken, heeft Impower People, het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Impower People aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal, trainingen of adviezen; b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtnemer ingeschakelde derden. d. Overmachtssituaties.
10.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Impower People slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
10.3 Voor het aansprakelijk stellen geldt dat de schade alleen voor vergoeding in aanmerking komt, als deze binnen 30 dagen nadat deze is ontstaan, schriftelijk kenbaar is gemaakt.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Impower People, dan wel door Impower People ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.

Artikel 11 Geheimhouding & AVG

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor openbaarmaking van gegevens. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Aan de opdracht zal door Impower People   niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
11.3 Impower People  voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Impower People   is dit beschreven.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.


Artikel 13 Wijzingen voorwaarden en vindbaarheid

13.1 Impower People   is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Impower People   en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
14.2 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen partijen een beroep doen op de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.
14.4 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.5 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook als opdrachtgever niet in Nederland gevestigd en/of woonachtig is en een verdrag of verdragsbepaling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het land van vestiging van de opdrachtgever een rechtbank of arbitragelichaam aldaar als bevoegd zou aanwijzen.

– Deze algemene voorwaarden zijn van januari 2021 –